takaramsb0

takaramsb0
30 KB
440×390 24bit
宝結紋
55*35mm/2310針
lam6900
「ブータン」の幸運のしるし